۱۳۸۶-۱۲-۰۶

غلامعلي بايندر

در سال 1311 ناوهاي ببر، پلنگ، سيمرغ، کرکس، شاهرخ و شهباز (ساخت ايتاليا) تحت فرماندهي ناخدا "غلامعلي بايندر" - اولين فرمانده نيروي دريايي- با کمک کارشناسان ايتاليايي از طريق کانال سوئز، درياي سرخ، اقيانوس هند و درياي عمان عازم خليج فارس شدند و در 14 آبان 1311 در بوشهر لنگر انداختند و تسهيلات پشتيباني ناوها در خرمشهر ايجاد شد.
در پايان وقايع شهريور 1320 انگليسي ها براي از بين بردن نيروي دريايي ايران در جنوب،از جانب شركت نفت آبادان از تمام افسران عالي رتبه ي نيروي دريايي، براي ضيافت شام دعوت كردند. اين پذيرايي تا بعد از نيمه هاي شب به طول انجاميد و در بازگشت ناوهاي ببر و پلنگ هدف توپ هاي دور برد نيروي دريايي انگلستان قرار گرفتند وغرق شدند و دريادار بايندر همراه افسران ديگر نيروي دريايي ايران به شهادت رسيد.

هیچ نظری موجود نیست: